AppImage paketleme

Bu belgede bir AppDir oluşturup ardından AppImage dosyası üretmeyi anlatacağız.

AppDir oluşturma

Proje dizinimize aşağıdakine benzer proje dizini açarak işe başlayalım.

MyApp.AppDir/
MyApp.AppDir/AppRun
MyApp.AppDir/myapp.desktop
MyApp.AppDir/myapp.png
MyApp.AppDir/usr/bin/myapp
MyApp.AppDir/usr/lib/libfoo.so.0

Bu doküman boyunca MyApp.AppDir dizinini proje dizini olarak kuıllanacağım.

Desktop Dosyası

Bu dosya uygulama ile ilgili bilgileri içerir. (Uygulama simgesi adı vb.) Deneme amaçlı bu dosyadan bir dane oluşturalım.

$ cat > myapp.desktop << EOF
> [Desktop Entry]
> Name=MyApp
> Exec=myapp
> Icon=myapp
> Type=Application
> Categories=Utility;
> EOF

Uygulama simgesi

Bu dosyanın adı desktop dosyası ile aynı olmalıdır. Uygulama simgesini belirlemeye yarar. Deneme amaçlı boş dosya açsak işimizi görür :)

$ touch myapp.png

AppRun Dosyası

AppRun dosyamız çalıştırılabilir dosya olmak zorunda ve $PATH değerini ayarlamak zorunda. AppImage dosyası çalıştırıldığında $APPDIR değişkeni ile ifade edilen dizinine bağlanır ve AppRun dosyası çalıştırılır. Deneme amaçlı AppRun dosyası oluşturalım. Ekrana çalıştırınca Hello World yazdırsın.

$ cat > AppRun << EOF
> #!/bin/bash
> echo "Hello Word"
> EOF

Eğer script dili ile çalışan AppRun yazıyorsanız başına interpreter belirtecini (#!/bin/bash) eklemeyi unutmayın. Genellikle bash scriptleri tercih edilir.

$ chmod +x AppRun

AppRun dosyasında en sona aşağıdaki ifadeyi eklerseniz desktop dosyasındaki Exec değerini kullanarak asıl uygulamayı başlatır.

$ cat >> AppRun << EOF
> EXEC=$(grep -e "^Exec=.*" "${HERE}"/*.desktop | head -n 1 | cut -d "=" -f 2 | cut -d " " -f 1)'
> exec "${EXEC}" "$@"
> EOF

Paketleme aşaması

appimagetool indirin ve çalıştırılabilir yapın.

Ardından appimagetool ile projenizi örnekteki gibi paketleyin.

Kullanımı ARCH=x86_64 appimagetool [proje dizini]

$ ARCH=x86_64 ./appimagetool-x86_64.AppImage MyApp.AppDir/
appimagetool, continuous build (commit effcebc), build 2084 built on 2019-05-01 21:02:41 UTC
Using architecture x86_64
/home/a/test/MyApp.AppDir should be packaged as MyApp-x86_64.AppImage
Deleting pre-existing .DirIcon
Creating .DirIcon symlink based on information from desktop file
WARNING: AppStream upstream metadata is missing, please consider creating it
     in usr/share/metainfo/myapp.appdata.xml
     Please see https://www.freedesktop.org/software/appstream/docs/chap-Quickstart.html#sect-Quickstart-DesktopApps
     for more information or use the generator at http://output.jsbin.com/qoqukof.
Generating squashfs...
Parallel mksquashfs: Using 4 processors
Creating 4.0 filesystem on MyApp-x86_64.AppImage, block size 131072.
[===================================================================|] 2/2 100%

Exportable Squashfs 4.0 filesystem, gzip compressed, data block size 131072
  compressed data, compressed metadata, compressed fragments, compressed xattrs
  duplicates are removed
Filesystem size 0.46 Kbytes (0.00 Mbytes)
  78.26% of uncompressed filesystem size (0.58 Kbytes)
Inode table size 97 bytes (0.09 Kbytes)
  49.74% of uncompressed inode table size (195 bytes)
Directory table size 97 bytes (0.09 Kbytes)
  87.39% of uncompressed directory table size (111 bytes)
Number of duplicate files found 2
Number of inodes 6
Number of files 4
Number of fragments 1
Number of symbolic links 1
Number of device nodes 0
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 1
Number of ids (unique uids + gids) 1
Number of uids 1
  root (0)
Number of gids 1
  root (0)
Embedding ELF...
Marking the AppImage as executable...
Embedding MD5 digest
Success

Please consider submitting your AppImage to AppImageHub, the crowd-sourced
central directory of available AppImages, by opening a pull request
at https://github.com/AppImage/appimage.github.io

Oluşan AppImage dosyamızı çalıştıralım.

$ ./MyApp-x86_64.AppImage
Hello Word

AppImage paketi için önemli notlar

Hardcoded konumlar

İkili dosyalarda hardcoded konum bulunmamalı. Eğer bulunuyorsa yama atılmalı.

Aşağıdaki komutla hardcoded konum var mı öğrenebiliriz:

$ strings MyApp.AppDir/usr/bin/myapp | grep /usr

Aşağıdaki komutla yama atabiliriz:

$ sed -i -e 's#/usr#././#g' MyApp.AppDir/usr/bin/myapp

Burada ././ 4 karakterlidir (/usr ile aynı uzunlukta) ve burası anlamına gelmektedir. Farklı bir konumu tarif ettirmeyiniz.

GLib şemaları

Uygulamanız eğer glib şeması içeriyorsa AppRun dosyanızda şema konumunu tanımlamalısınız. Ayrıca paketlemeden önce şemayı derlemeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki ifadeyi AppRun içerisine yazın:

$ cat >> AppRun << EOF
> export GSETTINGS_SCHEMA_DIR="${HERE}/usr/share/glib-2.0/schemas/${GSETTINGS_SCHEMA_DIR:+:$GSETTINGS_SCHEMA_DIR}"
> EOF

glib şemasını derlemek için aşağıdaki komutu kullanın:

$ glib-compile-schemas MyApp.AppDir/usr/share/glib-2.0/schemas/

Bazı gerekli çevresel değişkenler

Uygulamaların düzgün çalışabilmesi için LD_LIBRARY_PATH PATH PYTHON_PATH değişkenlerinin ayarlanması gerekir. Aşağıdaki ifadeyi AppRun içerisine yazın:

$ cat >> AppRun << EOF
> export SELF=$(readlink -f "$0")
> export HERE=${SELF%/*}
> export LD_LIBRARY_PATH="${HERE}/usr/lib/:${HERE}/usr/lib/i386-linux-gnu/:${HERE}/usr/lib/x86_64-linux-gnu/"
> export LD_LIBRARY_PATH+="${HERE}/usr/lib32/:${HERE}/usr/lib64/:${HERE}/lib/:${HERE}/lib/i386-linux-gnu/"
> export LD_LIBRARY_PATH+=":${HERE}/lib/x86_64-linux-gnu/:${HERE}/lib32/:${HERE}/lib64/${HERE}/usr/bin/"
> export PATH=":${HERE}/usr/sbin/:${HERE}/usr/games/:${HERE}/bin/:${HERE}/sbin/${PATH:+:$PATH}"
> export PYTHONPATH="${HERE}/usr/share/pyshared/${PYTHONPATH:+:$PYTHONPATH}"
> export PERLLIB="${HERE}/usr/share/perl5/:${HERE}/usr/lib/perl5/${PERLLIB:+:$PERLLIB}"
> EOF

Xdg dizinleri

Uygulamanızın xdg dizinleri varsa onları da tanımlamanız gereklidir. (örneğin /usr/share)

Aşağıdaki ifadeyi AppRun içine yazın:

$ cat >> AppRun << EOF
> export XDG_DATA_DIRS="${HERE}/usr/share/${XDG_DATA_DIRS:+:$XDG_DATA_DIRS}"
> EOF

Qt plugin dizinleri

Uygulamanız qt tabanlı ise qt plugin dizinlerini tanımlamalısınız.

Aşağıdaki ifadeyi AppRun içine yazın:

$ cat >> AppRun << EOF
> export QT_PLUGIN_PATH="${HERE}/usr/lib/qt4/plugins/:${HERE}/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/plugins/"
> export QT_PLUGIN_PATH+=":${HERE}/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt4/plugins/:${HERE}/usr/lib32/qt4/plugins/"
> export QT_PLUGIN_PATH+=":${HERE}/usr/lib64/qt4/plugins/:${HERE}/usr/lib/qt5/plugins/"
> export QT_PLUGIN_PATH+=":${HERE}/usr/lib/i386-linux-gnu/qt5/plugins/:${HERE}/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/"
> export QT_PLUGIN_PATH+=":${HERE}/usr/lib32/qt5/plugins/:${HERE}/usr/lib64/qt5/plugins/${QT_PLUGIN_PATH:+:$QT_PLUGIN_PATH}"
> EOF